Regulamin

Regulamin sklepu internetowego https://perfectprzeworsk.matsport.com.pl

I. Postanowienia ogólne, informacje i definicje

Sklep internetowy działający pod adresem https://perfectprzeworsk.matsport.com.pl  prowadzony jest przez Matsport Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000782914, NIP: 8722424185, REGON: 38315185400000

1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami definiuje zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego https://perfectprzeworsk.matsport.com.pl, zasady wykonywania w/w umów, prawa i obowiązki stron z tychże umów wynikające, przy uwzględnieniu, iż są to umowy zawarte na odległość, a także zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

– Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

– Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub 

– Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub 

– Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; 

Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768 pikseli. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Foxit Reader.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344). 

4. Klient –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę na odległość. 

5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego

6. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej określonego w CEIDG

7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

8. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę – Matsport Sp. z o.o. w Dębicy dostępny pod adresem elektronicznym www.rudnianka-rudna.matsport.com.pl.

9. Sprzedawca – Matsport Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000782914, NIP: 8722424185, REGON: 38315185400000

10. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

11. Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, chyba że w nazwie i opisie wyraźnie wskazano odmiennie. 

12. Cena – ceny podane na stronie Sklepu internetowego są wyrażone w walucie polskiej (zł) brutto. Wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar. Cena nie zawiera kosztu dostawy.

13. Konto – zbiór danych gromadzonych przez Sklep internetowy oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący Klienta oraz jego zamówień i umów za pomocą którego Klient może składać zamówienia i zawierać umowy. 

14. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego – dokument zawierający informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies. 

15. Elektroniczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy – elektroniczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępne w panelu Klienta.

16. Zakupy Bez Rejestracji – dodatkowa fakultatywna usługa oferowana przez Sprzedawcę Klientowi umożliwiająca mu dokonanie zakupu bez konieczności rejestracji w Sklepie internetowym.

II. Udokumentowanie zakupu

1. Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT. Warunkiem późniejszego uzyskania faktury VAT jest zamieszczenie na paragonie fiskalnym numer identyfikacji podatkowej NIP Klienta. Podpis Klienta nie jest obowiązkowym elementem faktury VAT. 

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją na adres mailowy Klienta zostanie wysłana elektroniczna faktura korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.

III. Rejestracja Klienta oraz zakup bez rejestracji

1. Klient nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym. 

2. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji. 

3. Rejestrując się Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz ustanawia hasło do konta. Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

4. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie dostępnego na stronach Sklepu internetowego formularza. 

5. Możliwy jest zakup bez rejestracji. Klient w takiej sytuacji akceptuje ograniczenia związane z brakiem możliwości uzyskania dodatkowych informacji o sposobie i czasie realizacji zamówienia dostępnych w panelu Klienta. 

6. Zakup bez rejestracji wymaga zaakceptowania przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz podania danych koniecznych do realizacji zamówienia, tj. adresu e-mail, nr telefonu, adresu wysyłki, imienia i nazwiska albo nazwy Klienta oraz ewentualnie numeru NIP. 

IV. Zasady składania zamówień

1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez siebie adres e –mail.Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną.

3. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości realizacji zamówienia.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.

5. Sklep Internetowy przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży produktu najpóźniej w chwili jego dostarczenia.

6. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT oraz korekt w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

7. Korzystanie z usług Sklepu internetowego może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klient powinien stosować tego rodzaju środki techniczne, które minimalizują zagrożenia, tj. przykładowo korzystać z zaufanych przeglądarek internetowych, programów antywirusowych i innego rodzaju zabezpieczeń.

8. Zawarte na stronie Sklepu internetowego informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie Klientów do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.

9. Klient akceptuje fakt, że w przypadku transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15.000 złotych w przewidzianych prawem przypadkach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług transakcja podlega tzw. mechanizmowi podzielonej płatności.

V. Formy, sposoby i warunki płatności 

1.Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport. 

2. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o możliwych formach płatności i ewentualnych kosztach dodatkowych związanych z poszczególnymi sposobami płatności.

3. Płatność w Sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:

-gotówką – w przypadku osobistego odbioru towaru, o ile ten sposób odbioru zostanie uzgodniony ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia

-gotówką za pobraniem – w wypadku dostawy produktu przez firmę kurierską lub Pocztę Polską, 

-przelewem z góry na konto

– w inny sposób dostępny opcjonalnie na stronie internetowej Sklepu

4. Operatorem płatności „Karta płatnicza” oraz „Przelew błyskawiczny” jest platforma eCard, która jest własnością firmy eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Tadeusza Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy -Rejestrowy KRS pod numerem 0000042304, nr NIP: 521-31-03-040. 

VI. Dostawa 

1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną. 

2. Dostawa odbywa się wyłącznie na terytorium Polski 

3. W chwili odbioru produktu Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletność. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności przedmiotu umowy oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Obowiązek ten nie dotyczy Kupującego będącego konsumentem.

4. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania tzw. „Protokołu Reklamacji”.

5. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.

6. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w Regulaminie Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą. Strony wówczas nie będą zobowiązane względem siebie do żadnych świadczeń.

7. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu. 

VII. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą indywidualnym ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę indywidualnego lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Matsport Sp z o.o. o takim zamiarze poprzez złożenie oświadczenia na wskazany w Regulaminie adres stacjonarny albo mailowo. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego, Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Klienta).

4. W przypadku odstąpienia od umowy w całości Matsport Sp. z o.o. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

5. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem produktu wynikającym z odstąpienia od umowy, za wyjątkiem kosztów odesłania produktu.

6. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwrotu należy dokonać na adres: Matsport Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

8. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Powyższe uprawnienia do odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w żaden sposób nie ograniczają ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z ze zm.).

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

VIII.  Gwarancja i rękojmia

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora. 

2. Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji.

3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień wynikających z rękojmi.

 4. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt gwarancja została udzielona, Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

5. Warunki rękojmi określają art. 556 i n. kodeksu cywilnego.

6. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient powinien odesłać wadliwy produkt na adres Sklepu internetowego, przy czym koszty odesłania produktu w przypadku uznania reklamacji ostatecznie ponosi Sklep internetowy.  

7. Sklep internetowy nie przyjmuje produktów wysyłanych w ramach rękojmi „za pobraniem”. 

IX. Utylizacja produktów 

1. Klient może zwrócić zużyty sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu, może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie internetowym Sprzedawcy a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju co nabywany od Sprzedawcy towar. Klient może zwrócić zużyty produkt w ilości nie większej niż nabywany od Sklepu internetowego nowy sprzęt.

X. Zasady dotyczące danych osobowych 

1. Administratorem danych podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówienia bez rejestracji jest Sprzedawca. 

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratora lub odbiorców danych oraz w celach, na które Klient wyrazi zgodę, w tym marketingową.

3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies. 

XXI. Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 marca 2020r. 

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. W takim przypadku:

a) Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie, 

b) Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu.

 3. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie wówczas usunięte. 

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

5. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami właściwy jest sąd siedziby Matsport Sp. z o.o. 

6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

7. Sprzedawca wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca pliki cookies. Sklep Internetowy przesyła również lub może przesyłać Klientowi wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej perfectprzeworsk.matsport.com.pl są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu kodeksu cywilnego.