Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta Sklepu internetowego działającego pod adresem https://perfectprzeworsk.matsport.com.pl jest Matsport Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000782914, NIP: 8722424185, REGON: 38315185400000, która przetwarza dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

  1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
  2. Dane osobowe Klientów Sklepu są przetwarzane m.in.:

– w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży na podstawie zaakceptowania Regulaminu Sklepu

–  w celu prowadzenia konta Klienta o ile je założy – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem wyrażająca się założeniem konta i akceptacją Regulaminu

– w celach reklamacyjnych w zakresie i w sposób oraz na podstawie opisanej w Regulaminie 

3. Jeżeli Klient wyrazi na to odrębne zgody, na podany przez niego adres e – mail lub numer telefonu może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Klienta jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdym czasie. 

4. Dokonując zakupów w Sklepie Klient podaje swoje dane osobowe, niezbędne do realizacji umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży. W przypadku wyrażenia na powyższe zgody może zostać ona cofnięta w każdym czasie. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży, w tym odbioru płatność za zakupione produkty, jak również ich dostarczenia.

5. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.

6. Na zasadach określonych w RODO Klient ma prawo do:  dostępu do danych, ich aktualizacji, żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.

7. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.